Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Usług Prawnych

 

 

My – Marynarz Tax sp. z o.o., ul. Przestrzenna 11/4, 70-800 Szczecin, KRS 1064316, NIP: 9552575861, REGON: 526699837, reprezentowana przez Katarzynę Lendzionowską – prezesa zarządu

 

Ty – klient, korzystający z obsługi prawnej w panelu klienta marynarztax.pl:

 

Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL/NIP:

Telefon:

e-mail:

 

Słownik:

 

OWU – Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Usług Prawnych

 

UPO – umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem Twojego armatora

 

PIT – zeznanie roczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 

marynarztax.pl – nasza strona internetowa, na której posiadasz swój panel klienta i wybierasz usługi

 

wniosek o ulgę abolicyjną – wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

 

effective management – faktyczny zarząd przedsiębiorstwa armatora statku, na którym świadczysz pracę

 

Sprawy ogólne

 

1.       Przedmiotem umowy jest obsługa prawno – podatkowa w zakresie wybranego przez Ciebie pakietu lub konkretnej usługi na marynarztax.pl

 

2.       Będziemy się komunikowali z Tobą na piśmie lub za pośrednictwem e-maila lub używanych przez obie strony komunikatorów.

 

3.      Lista dokumentów niezbędnych do właściwego załatwienia Twojej sprawy znajduje się w panelu klienta. Tam też możesz od razu przesłać nam skany dokumentów.

 

Przebieg obsługi

 

4.      Zakres usługi, jej cena i czas świadczenia zostaną określone w załączniku do OWU, zgodnie z usługami zakupionymi przez Ciebie w panelu klienta marynarztax.pl. Ten załącznik razem z OWU stanowią naszą umowę o świadczenie usług prawnych.

 

5.      Usługa prawno – podatkowa świadczona będzie przez nas przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i zachowaniem najwyższej staranności.

 

6.      Jeśli wybierzesz wyłącznie usługę rozliczenia rocznego na podstawie Twojej analizy własnej sytuacji podatkowej, złożymy za Ciebie zeznanie roczne, natomiast nie gwarantujemy poprawności Twoich wniosków. Chcesz mieć pewność, że zeznanie roczne zostanie złożone prawidłowo – skorzystaj dodatkowo z analizy lub wybierz pakiet roczny.

 

Co jest po Twojej stronie?

 

7.      Abyśmy mogli sprawnie prowadzić Twoja sprawę:

1)       stwórz swój panel klienta na marynarztax.pl;

2)      skompletuj dokumenty według listy i prześlij je do nas poprzez jedną z dostępnych dróg komunikacji;

3)      wybierz usługę najbardziej dopasowaną do Ciebie lub skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci w tym pomóc;

4)     opłać wybraną usługę,

5)     podpisz pełnomocnictwo.

 

Na jaki czas zawieramy Umowę?

 

8.      Czas trwania usługi określony jest w załączniku do OWU.

 

9.      Możemy rozpocząć świadczenie usługi, jak tylko przekażesz nam niezbędne dane i dokumenty w panelu klienta.

 

10.   Niezwłocznie poinformujemy Cię o wszelkich terminach i wynikach prowadzenia Twojej sprawy.

 

 

 

Cena i inne kwestie finansowe

 

11.     Cena danej usługi widoczna jest na marynarztax.pl, została też określona w załączniku do OWU. Jeśli dla zabezpieczenia Twoich interesów konieczne będą dodatkowe czynności, poinformujemy Ciebie o tym i przedstawimy możliwe opcje. Ty niezwłocznie podejmiesz decyzję co dalej.

 

12.    Wszelkich płatności będziesz dokonywał poprzez płatności PayNow na marynarztax.pl, ewentualnie przelewem na nasz rachunek bankowy.

 

13.    Faktury będziemy wysyłali mejlem, nie wymagają one Twojego podpisu.

 

14.   Koszty pełnomocnictwa oraz inne należności związane z prowadzeniem postępowań przed organami podatkowymi, innymi organami, sądami leżą po Twojej stronie – nie stanowią opłaty za obsługę.

 

Zakończenie obsługi

 

15.    Umowa ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności przewidzianych wybranym przez Ciebie pakietem, usługą.

 

16.   Możesz zawrzeć kolejną Umowę, taka samą drogą, jak opisana wyżej. Nie przywiązujemy Cię umową wieloletnią.

 

Postanowienia końcowe

 

17.    Jeżeli zaistnieje między nami spór wynikający z umowy lub w związku z nią (także co do istnienia umowy, jej ważności lub wypowiedzenia), najpierw rozpoczniemy negocjacje. Negocjacje zaczną się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do negocjacji. Takie negocjacje będą prowadzone w dobrej wierze i przez osoby do tego uprawnione.

 

18.   Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia w ciągu 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, skierujemy w ciągu 7 dni spór skierujemy do odpowiedniego mediatora sądowego, celem przeprowadzenia mediacji.

 

19.   Koszty związane z postępowaniem mediacyjnym ponosimy w równych częściach. Jednak koszty związane z uczestnictwem strony w mediacji (np. koszty, utracone korzyści itp.) każdy z nas ponosi we własnym zakresie.

 

20.  Jeśli mediacja nie przyniesienie rozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 dni, spór rozstrzygnie są powszechny w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

 

Usługa:

 

Zakres:

 

Czas obowiązywania umowy:

 

Cena:

[WORDPRESS_PDF]