Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych klientów jest Marynarz Tax sp. z o.o. NIP: 9552575861 z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 11/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1064316.

 

Inspektorem ochrony danych powołanym u Administratora jest Katarzyna Lendzionowska. Kontakt z IOD możliwy jest pod numerem telefonu +48 511 914 527 lub mailem info@marynarztax.pl.

 

Administrator jest również właścicielem i operatorem strony internetowej www.marynarztax.pl.

 

Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, tzn. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przed zawarciem umowy, jak również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.marynarztax.pl, podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Wyrażenie zgody przez klienta jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne w celu skontaktowania się z Marynarz Tax za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Dane klientów przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług prawnych i prawno-podatkowych. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane osobowe klienta przechowywane będą przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie zostaną usunięte, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia świadczenia usług prawnych.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta każdorazowo zależy od rodzaju sprawy i zakresu usług prawnych, jak również od obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Administrator danych osobowych przetwarzać będzie przede wszystkim takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.

 

 

 

Dane osobowe klientów nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 

Klient, w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, ma prawo do:

 

dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego administratora danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy łączącej klienta z Marynarz Tax i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez klienta,

sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w ocenie klienta przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych klienta lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to obowiązków spoczywających na Administratorze danych osobowych.

Administrator danych osobowych nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych klienta podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych wymagane jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe klienta mogą natomiast zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Marynarz Tax, które zapewniają wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

 

Strona internetowa www.marynarztax.pl korzysta z plików cookies.

 

Strona internetowa www.marynarztax.pl korzysta z zewnętrznych narzędzi dostarczanych przez serwis Google, w celu analizy ruchu na stronie. Zebrane w ten sposób dane, wśród których nie znajdują się dane osobowe, gromadzone są wyłącznie dla celów statystycznych.

 

Marynarz Tax sp. z o.o. zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów z zachowaniem obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Dane osobowe klientów zabezpieczone są m.in. poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, jak również fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.